Normalna czcionka Powi阫szona czcionka Du縜 czcionka Wysoki kontrast

Termin i tryb wydawania opinii o specyficznych trudno艣ciach w uczeniu si臋 – prawne uregulowania

Dysleksja

Zgodnie z Rozporz膮dzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegó艂owych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s艂uchaczy w szko艂ach publicznych /Dz.U.2015.843/, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudno艣ciach w uczeniu si臋 mo偶e by膰 wydana uczniowi nie wcze艣niej ni偶 po uko艅czeniu przez niego trzeciej klasy szko艂y podstawowej i nie pó藕niej ni偶 do uko艅czenia szko艂y podstawowej /§4. 1./. Opinia ta b臋dzie wa偶na przez ca艂y okres kszta艂cenia ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Ponadto, ta sama opinia, oprócz wskazania do obj臋cia ucznia pomoc膮 psychologiczno-pedagogiczn膮, b臋dzie równie偶 podstaw膮 do dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu w szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzaj膮cego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb  edukacyjnych i mo偶liwo艣ci psychofizycznych ucznia.

Przepisy §4. 2. dopuszczaj膮 te偶  mo偶liwo艣膰 wydawania przez  poradni臋  psychologiczno-pedagogiczn膮 opinii o specyficznych trudno艣ciach w uczeniu si臋 uczniowi gimnazjum i szko艂y ponadgimnazjalnej. Opinia taka b臋dzie mog艂a by膰 wydana:

 

1)      na wniosek nauczyciela lub specjalisty, wykonuj膮cego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadz膮cego zaj臋cia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pe艂noletniego ucznia lub

2)      na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pe艂noletniego ucznia.

 

Wniosek ten wraz z uzasadnieniem powinien by膰 z艂o偶ony do dyrektora szko艂y. Nast臋pnie, dyrektor szko艂y, po zasi臋gni臋ciu opinii rady pedagogicznej, przeka偶e ten wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opini膮 rady pedagogicznej  do poradni psychologiczno-pedagogicznej w terenie i poinformuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) albo pe艂noletniego ucznia.

 

            Nieharmonijno艣ci w rozwoju psychomotorycznym, które mog膮 stwarza膰 ryzyko wyst膮pienia specyficznych trudno艣ci w uczeniu si臋, pojawiaj膮 si臋 bardzo wcze艣nie w rozwoju dziecka i powinny by艣 dostrze偶one przez nauczyciela ju偶 w przedszkolu. W przypadku, gdy nauczyciel dostrze偶e je, dziecko powinno zosta膰 obj臋te pomoc膮 psychologiczno-pedagogiczn膮. Informacja o deficytach funkcji psychomotorycznych powinna znale藕膰 si臋 w ocenie gotowo艣ci dziecka do poj臋cia nauki w szkole (tzw. diagnozie przedszkolnej). Dostrze偶enie symptomów ryzyka dysleksji , a nast臋pnie obj臋cie ucznia pomoc膮 w formie zaj臋膰 korekcyjno-kompensacyjnych, jest zadaniem nauczycieli i specjalistów prowadz膮cych zaj臋cia z uczniem ju偶 na I etapie edukacyjnym (klasy I-III). Zgodnie bowiem z &19 ust. 1 oraz 2 pkt 1 i 2 rozporz膮dzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie  zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko艂ach i placówkach /Dz.U. z 7 maja 2013 r., poz. 532/ , nauczyciele i specjali艣ci w przedszkolach i w klasach I-III szko艂y podstawowej obowi膮zani s膮 prowadzi膰 obserwacje i pomiary pedagogiczne maj膮ce na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wyst膮pienia specyficznych trudno艣ci w uczeniu si臋. Je偶eli trudno艣ci z nauk膮 czytania i pisania b臋d膮 uporczywe, d艂ugotrwa艂e i nie ust膮pi膮 ca艂kowicie pomimo dodatkowej pracy ucznia nad pokonaniem trudno艣ci, a uzyskiwane wyniki b臋d膮 niewspó艂mierne do mo偶liwo艣ci i wysi艂ku ucznia, stanowi膰 to b臋dzie wskazanie do pog艂臋bionej diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przeprowadzonej na II etapie edukacyjnym.

 

 

                                                                                              Opracowanie:

Anna Kuranda-Korczy艅ska

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce


Powr贸t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI