Normalna czcionka Powi阫szona czcionka Du縜 czcionka Wysoki kontrast

Co to jest WWRD?

Serdecznie zapraszamy dzieci z orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci a nieobj臋te jeszcze obowi膮zkiem szkolnym, posiadaj膮ce opini臋 o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na zaj臋cia, które prowadzimy w naszej Poradni. 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to zintegrowany system oddzia艂ywa艅 profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych, których podmiotem jest ma艂e dziecko, wykazuj膮ce nieprawid艂owo艣ci w rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina”. Jak wynika z definicji, podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest dziecko od momentu wykrycia nieprawid艂owo艣ci rozwoju do podj臋cia nauki szkolnej oraz jego rodzice. Nieprawid艂owo艣ci mog膮 wyst臋powa膰 w postaci izolowanej lub z艂o偶onej niepe艂nosprawno艣ci.

Najwa偶niejszym celem wczesnego wspomagania rozwoju jest zaanga偶owanie rodziców w proces terapii, poniewa偶 oni najlepiej znaj膮 w艂asne dziecko, jego potrzeby i mocne strony, przy profesjonalnym wsparciu specjalistów. To w艂a艣nie rodzice s膮 najbardziej kompetentnymi, pierwszymi terapeutami w艂asnego niepe艂nosprawnego dziecka.

Jakie s膮 cele wczesnego wspomagania rozwoju? 

Oddzia艂ywania wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocz膮膰 si臋 w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców o nieprawid艂owo艣ciach rozwoju u dziecka. Wczesna interdyscyplinarna diagnoza oraz podj臋cie terapii s膮 niezwykle istotne ze wzgl臋du na du偶膮 plastyczno艣膰 o艣rodkowego uk艂adu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju dziecka. Najwa偶niejszymi celami prowadzonej terapii s膮:

dla dziecka:

 • systematyczne d膮偶enie do poprawy jako艣ci 偶ycia, do zapewnienia pe艂nego rado艣ci, pozbawionego napi臋膰 dzieci艅stwa, pomimo wyst臋puj膮cej niepe艂nosprawno艣ci lub zaburze艅 rozwoju;
 • poprawa ogólnego stanu zdrowia i stanu ruchowego; 
 • zapobieganie wyst臋powaniu i/lub pog艂臋bianiu si臋 nieprawid艂owo艣ci w rozwoju psychoruchowym; 
 • pomoc w pe艂nym wykorzystaniu potencja艂u rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów spo艂ecznych; 
 • pomoc w budowaniu trwa艂ych wi臋zi i znacz膮cych relacji z osobami w najbli偶szym otoczeniu; 
 • wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywno艣ci spo艂ecznej, poznawczej i komunikacyjnej, przejawianej w ró偶nych formach zabawy oraz pomoc w stopniowym osi膮ganiu coraz wi臋kszej autonomii i samodzielno艣ci, na miar臋 jego mo偶liwo艣ci;

dla rodziców:

 • dostarczanie wsparcia w zwi膮zku z d艂ugotrwa艂ym kryzysem emocjonalnym wynikaj膮cym z faktu niepe艂nosprawno艣ci ich dziecka; 
 • pomoc w akceptacji dziecka jako osoby niepe艂nosprawnej; 
 • pomoc w zaakceptowaniu siebie w roli rodzica dziecka niepe艂nosprawnego; 
 • pomoc w coraz pe艂niejszym osi膮ganiu kompetencji rodzicielskiej, postrzeganiu siebie jako „wystarczaj膮co dobrych rodziców”; 
 • stopniowe przygotowanie do roli osób wspomagaj膮cych rozwój ich dziecka; 
 • dostrzeganie mocnych stron swojego dziecka i stwarzanie dziecku jak najlepszych warunków rozwoju (aran偶acja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy i wspólnych zabaw).


Powr贸t

                                    
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   |   POLITYKA PRYWATNOSCI